Portfolio

Bekijk hier mijn werk voor:

Gemeente Amsterdam, woningcorporaties Ymere en Eigen Haard

Redactie buurtkrant Hallo Van der Pek

Wat: huis-aan-huiskrant voor bewoners van de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord. Een toegankelijke printuitgave met korte teksten, veel fotografie en kleur. We publiceren nieuwtjes, oproepen en ervaringsverhalen over inspanningen van bewoners en professionals om hun buurt te versterken.

Doel: bewoners aanmoedigen om lokale voorzieningen te gebruiken en mee te doen aan bewonersinitiatieven of zelf activiteiten te ontplooien, want betrokken bewoners maken een buurt leefbaar.

Mijn waarde: onderwerpen bedenken samen met de redactie, bewoners en professionals (laagdrempelig) interviewen en alle artikelen schrijven (taalniveau B1) die de lezer informeert en enthousiasmeert. Bij gelegenheid fotografeer ik ook.

Redactie De Breedkrant

Datzelfde doe ik voor De Breedkrant voor bewoners van Plan Van Gool, ook in Amsterdam Noord.

En verder voor de gemeente Amsterdam

Schrijf ik mee aan onderzoeksverslagen, gebiedsplannen, rapportages en themaspecials.

Gemeente Zuidplas

Schrijven nieuwsbrief Nieuw gemeentehuis Zuidplas

Wat: een nieuwsbrief op A3-formaat die omwonenden informeert over de sloop en nieuwbouw van een van de duurzaamste gemeentehuizen in Nederland. Huis-aan-huis verspreid rondom het bouwterrein en als bijlage in het regionale nieuwsblad Hart van Holland - Zuidplas.

Doel: bewoners op de hoogte houden van de voortgang per bouwfase en draagvlak creëren voor de werkzaamheden.

Mijn waarde: betrokkenen interviewen en korte aansprekende artikelen schrijven over de status van de bouw van het energieneutrale gemeentehuis. Ik nam de wethouder werk uit handen door zijn voorwoord te schrijven.

Redactie mailing BLIK op Zuidplas

Wat: tweewekelijkse digitale e-mailnieuwsbrief met een link naar artikelen op intranet. Hierin lezen ambtenaren alles over wat er in en om de gemeenteorganisatie gebeurt. De medewerkers interviewen en schrijven zelf. Naast nieuws ‘van boven’ brengen zij vooral berichten van de werkvloer. Ook geven zij inkijkjes in de professionele en persoonlijke levens en drijfveren van de persoon achter hun collega’s.

Doel: medewerkers van de verschillende afdelingen meer bij elkaars werk betrekken en samenwerking bevorderen over de (beleids)terreinen heen.  

Mijn waarde: teksten redigeren tot aantrekkelijk leesbare artikelen en de eindredactie verzorgen.  

En verder

Schrijf ik artikelen en redigeer ik beleidsstukken van ambtenaren die behoefte hebben aan een kritische meelezer.  

BexerHamstra

Journalistieke verslaglegging van inspiratiesessies

Wat: artikelen/blogs van themabijeenkomsten over HR voor vakgenoten en (potentiële) klanten. Gastsprekers delen hun kennis en spreken over de trends op het gebied van bijvoorbeeld beloningsvraagstukken en organisatie-inrichting.

Doel: actief bijdragen aan opinievorming, klanten inspireren en verder helpen. Door regelmatig interessante content te delen op de website, verhoogt BexerHamstra de ranking bij Google en trekt zo nieuwe klanten aan.

Mijn waarde: een aantrekkelijke weergave geven van de gedeelde kennis inclusief antwoorden op vragen en opmerkingen die door de deelnemers zijn ingebracht.

Mercer Nederland

Schrijven whitepaper Pensioenuitdagingen: van 67 naar 68 jaar

Wat: dit document beschrijft Mercer’s oplossingen van een pensioenvraagstuk. Mercer is een mondiale adviesorganisatie op het gebied van gezondheid, welvaart en carrières.

Doel: antwoord geven op vragen bij complexe problemen die Mercer signaleert. Zo faciliteert Mercer klanten bij het maken van weloverwogen keuzes en helpt de organisatie haar relaties een goede werkgever te zijn.

Mijn waarde: een informerende en overtuigende tekst schrijven op basis van interviews met experts die laat zien dat Mercer oplossingen heeft en een autoriteit is in dit vakgebied.

En verder

Redigeerde en schreef ik leaflets en artikelen, en was ik ghostwriter van de managing director voor het voorwoord in het relatiemagazine MercerJournal.

Eigen Haard

Webredactie/content management online kennisbank Weten en regelen

Wat: onder het kopje ‘Weten en regelen’ beantwoordt Eigen Haard de meest gestelde vragen (FAQ) van huurders.

Doel: huurders laagdrempelig en eenduidig informeren over zoveel mogelijk standaard onderwerpen waardoor zij snel antwoord hebben op hun vragen. Zo wordt de helpdesk aanmerkelijk minder gebeld en hebben medewerkers meer aandacht voor complexere klantvragen.

Mijn waarde: drastisch inkorten en herschrijven (in de online testomgeving) van ruim 1000 teksten tot begrijpelijke antwoorden. De teksten vormen nu een eenheid in schrijfstijl, zijn vriendelijk maar direct geformuleerd en voor laaggeletterde huurders goed te begrijpen. 

Amsterdam UMC – Instituut voor Onderwijs en Opleiden

Webredactie opleidingsteksten van Amstel Academie en VUmc Academie

Wat: online introductie- en overzichtsteksten van specialistische verpleegkundige – en medisch ondersteunende opleidingen. 

Doel: (zorg)medewerkers van Amsterdam UMC en andere Nederlandse zorginstellingen voorlichten over het educatieaanbod. Per opleiding, training of workshop vinden zij relevante en praktische informatie om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Mijn waarde: ruim 130 opleidingsteksten herschrijven tot korte en begrijpelijke teksten die je ook op mobile devices snel en goed kunt lezen. In de introductietekst klinkt een commerciële toon door die de kern van de opleiding beschrijft waardoor de onderlinge verschillen meteen duidelijk zijn. Per opleiding schreef ik ook een korte tekst voor de metadescriptie.

VluchtelingenWerk Nederland

Schrijven publieksjaarverslag 2019 en donateursjaarverslag 2019

Wat: een uitgebreid publieksjaarverslag, bedoeld voor externe contacten zoals de landelijke overheid, gemeenten, bedrijven en instellingen en een bondig jaarbericht in A5-formaat voor donateurs. 

Doel: een getrouwe weergave geven van ontwikkelingen en gemaakte keuzes in het afgelopen jaar waarover VluchtelingenWerk Nederland verantwoording aflegt. 

Mijn waarde: een inhoudelijk en levendig verhaal vertellen aan de hand van de belangrijkste ontwikkelingen, projecten en activiteiten zonder dat het een chronologische opsomming is. Resultaten zijn duidelijk uitgelicht en beschrijven wat goed ging en beter kan, waarbij er een duidelijke link is met acties voor de toekomst. 

En verder

Schrijf ik informatiebrochures en artikelen zoals dit persoonlijke verhaal

Marxman Advocaten

Schrijven webteksten sportiefgebouwd.nl

Wat: een online dienst die publieke en private sportbedrijven helpt met het formaliseren van huur- en exploitatieafspraken. Via de site kunnen zij standaard (huur)overeenkomsten en andere relevante documenten (tegen betaling) downloaden.

Doel: overtuigen dat de verhuur van maatschappelijk vastgoed/sportaccommodaties professioneler kan, verleiden tot het downloaden van het aanbod en prikkelen om voor juridisch advies aan te kloppen bij Marxman Advocaten. 

Mijn waarde: effectieve marketingteksten schrijven. De toon is een mix van zakelijk informatief en wervend waarin de kennis en betrokkenheid van Marxman Advocaten met de (regionale) sportwereld doorschemert.

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Schrijven visiedocument Leren van complexe thuiszittersproblematiek

Wat: het (tijdelijke) Interventieteam onderwijs-zorg van de ministeries van VWS en OCW geeft onderwijsprofessionals, (school)organisaties, ouders en leerlingen aan de hand van een casus tien handreikingen om samen complexe thuiszitterssituaties op te lossen.

Doel: de overheid wil dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend onderwijs en/of zorg. Het interventieteam droeg in een aantal complexe en hardnekkige situaties bij aan concrete oplossingen en wil dat belanghebbenden ervan leren.

Mijn waarde: redigeren van de basistekst tot een samenhangend betoog en schrijven van een tot de verbeelding sprekende (geanonimiseerde) casus op basis van interviews met betrokkenen die illustreert waar mensen in de praktijk mee kampen.

En verder

Werk ik mee aan opdrachten met een vertrouwelijk karakter. Die kan ik niet laten zien, maar wel kort toelichten: 

  • Journalistieke verslaglegging: van gesprekken tussen het Ontwikkelteam van VWS en de 19 praktijkteams. Die worden gevormd door ambtenaren en professionals uit het veld, zij brengen praktijklessen in kaart. Denk aan het team ‘Zorg op de juiste plek’, ‘Aanpak verspilling in de zorg’ en ‘Palliatieve zorg’. De gesprekken en verslagen zijn instrumenten om VWS klaar te maken voor de toekomst. Hiermee geeft de organisatie richting aan nieuwe manieren van samenwerken.
  • Kritische meelezer en eindredacteur: van een adviesdocument voor de top van VWS over de veronderstelde relatie tussen ernstige schuldenproblematiek en gezondheid. Ter illustratie beschreef ik een cliëntreis van een man met ernstige schulden- en verslavingsproblematiek in een beschermd wonen-locatie.
Spierziekten Nederland

Schrijven artikelen en vaste rubriek Dit is mijn sport

Wat: verenigingsblad Contact laat in de terugkerende rubriek Dit is mijn sport elk kwartaal iemand met een spierziekte aan het woord over sporten en bewegen.

Doel: lezers met een spierziekte laten zien dat er heel veel mogelijk is op het gebied van sport en beweging. 

Mijn waarde: mensen interviewen en hun verhaal aantrekkelijk opschrijven zodat het anderen inspireert en aanmoedigt om in beweging te komen en te blijven.